PRESS RELEASE: Sex Workers in Belgium will be super-spreaders

Lieve fans,

Hieronder vindt u ter informatie het schrijven van mijn raadsman aan de bevoegde ministers: Premier Wilmès, De Crem en De Block aangezien ik tot op heden zelf geen antwoord kreeg op mijn email gericht aan minister De Backer, aangaande sekswerkers in België in coronatijden.

Dit schrijven heb ik vandaag gericht aan de media en alle Belgische politieke partijen.

Groetjes,
Hot Marijke

HILDE DECLEER
advocaat

Mevrouw Sophie Wilmès
Eerste Minister
Wetstraat 16
1000 Brussel
info@premier.fed.be

De Heer Pieter De Crem
Minister van Veiligheid
en Binnenlandse Zaken
Wetstraat 2
1000 Brussel
Kabinet.decrem@ibz.fgov.be

Mevrouw Maggie De Block
Minister van Volksgezondheid
Financietoren – Kruidtuinlaan 50/175
1000 Brussel I
maggiedeblock@minsoc.fed.be

Brugge, 19 juni 2020

Betreft: Ministerieel Besluit dd. 5.6.2020 houdende de wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020
houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken

Geachte mevrouw de eerste minister
Geachte heer en mevrouw minister

Ik werd geraadpleegd door mevrouw x, beter bekend onder “Hot Marijke”, werkzaam te Knokke.

Zij brengt volgend probleem onder de aandacht:

Het ministerieel besluit dd. 5.6.2020 houdende de wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, heeft in art.1 vermeldt welke beroepen nog niet mogen starten op 8.6.2020.

Sekswerkers en niet-therapeutische massages werden niet weerhouden in het MB van 5.6.2020 als beroep dat niet mocht worden uitgeoefend minstens tot 1.7.

De Group of Experts on the Exit Strategy of de “Gees” voorzag nochtans dat die beroepen niet voor 1.7 mochten starten (zie 5e nota van de GEES dd. 3.6.2020 blz. 8 en 11).

De Gees hadden dit terecht vermeld om de reden dat het interpersoonlijk contact specifieke aandacht vereist: er zijn meerdere deelnemers van verschillende bubbels die op minder dan 1,5 m contact hebben. Zoals u zelf stelt in het MB dd. 5.6.2020 blz. 2 “ Overwegende dat het coronavirus zich via de lucht lijkt over te dragen van mens tot mens; dat de overdracht lijkt plaats te vinden via allerlei emissies via de mond en de neus”.

Het beroep van sekswerken kan om deze reden niet uitgeoefend worden op een veilige manier.

Deze vergetelheid kwam vorige week reeds verschillende keren in de pers:

– Mijn cliënte werd uitgenodigd in “De Afspraak” op 9.6.2020, samen met onder meer Minister De Backer. Mijn cliënte vroeg hem waarom het advies van de GEES niet werd gevolgd. De Minister antwoordde:

“Dat lijkt mij duidelijk te zijn. Als daar een discussie over bestaat moeten we dat zo snel mogelijk uitklaren, daar ben ik het wel mee eens. We moeten er duidelijkheid over kunnen verschaffen wat de consequenties daarvan kunnen zijn.” https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/de-afspraak/2020/de-afspraak-d20200609/

– In “het Laatste Nieuws” dd.5.6.2020 werd gesteld dat de sekswerkers terug mogen starten, maar dat iedereen daarover zweeg op de persconferentie. “Iedereen wijst naar elkaar, want niemand wil de minister zijn die zegt dat de prostitutie weer is toegestaan- omdat het nooit toegelaten is geweest.”

Prostitutie is zolang het COVID-19 circuleert levensgevaarlijk voor de volksgezondheid. De protocollen bieden geen enkele veiligheid, als ze al worden toegepast, want dat is oncontroleerbaar. Bovendien zijn de raamsekswerkers, waar het vooral over gaat, voor 90 % meisje van het Oostblok en Zuid-Amerika. Zij verstaan onze taal niet, zij kijken niet naar “Terzake” of “De Afspraak”, zij beseffen niet eens hoe gevaarlijk zij bezig zijn!

Officieel werkende dames in het segment van klasse privé-ontvangst & escort begrijpen niet dat dit werk toegelaten wordt en zijn helemaal niet akkoord dat de zogezegde veiligheidsmaatregelen zoals voorzien in een protocol dat werd gepubliceerd op de website https://utsopi.be/nl/protocol-covid-nl/ voldoende zijn. De maatregelen zijn niet na te leven omdat de klanten zich er niet aan zullen houden.

“Alsof een bakker wel brood mag bakken, maar geen bloem mag gebruiken” zegt prostitué Sigrid Schellen in De Morgen dd.10.6.2020.

Een superverspreiding door prostitutie is evident want het zijn dikwijls niet enkel 1–1 ontmoetingen, maar evengoed trio’s tot gangbangs met 20 en meer personen. Eén besmette persoon kan aldus een ongeziene uitbraak van COVID-19 veroorzaken.

De Gees oordeelden bijgevolg terecht dat veilig werken in die sector niet mogelijk is. Als er een besmetting zou komen ten gevolge van een klant, kan in de meeste gevallen niet gevonden worden wie die man is. Dit is een sector waar de mannen hun naam en adres niet opgeven, de dames geven de gegevens die ze hebben ook niet door. Dit vormt bijgevolg een groot gevaar voor de volksgezondheid.

Diegenen die nu wel werken zijn vooral buitenlandse dames die geen schrik hebben voor het virus, noch hun bezoekers: De heren, zoals de Bulgaarse Dobromir, die hen bezoeken zeggen: “Corona is onzin, Men wil ons bang maken. Heb je niet gehoord wat de president van Tanzania heeft gezegd? Zelfs papaya’s zijn positief getest op het coronavirus. Men wil ons bang maken zegt Nikolay, maar ik ben niet bang. Overal zijn virussen. Maar wij Bulgaren geloven in God. En als God het wil, is mijn tijd gekomen, anders niet “(Nieuwsblad 13.6.2020).

Mijn cliënte kan haar locatie niet openen om de reden dat zij onvoldoende afstand kan houden in haar job. Tevens kan zij geen films meer maken om dezelfde redenen. Het gevaar voor besmetting is – vanwege de intieme handelingen – bij haar immens groter dan bij wellnesscentra en sauna’s die wel nog gesloten moeten blijven.

Ook voor sekswerkers is de Grondwet en het Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, van toepassing:

“Art. 23 Grondwet. Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden….
Die rechten omvatten inzonderheid :….

2° het recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale, geneeskundige en juridische bijstand;…”

“Art. 5 Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens. (Recht op vrijheid en veiligheid).
1. Eenieder heeft recht op persoonlijke vrijheid en veiligheid”.

Besluit: Mijn cliënte wil absoluut geen superverspreider worden van COVID-19. Als er een beroep zou moeten worden verboden zolang er geen vaccin is, is het wel het beroep van sekswerker.

Namens mijn cliënte stel ik de volgende vragen:

– Werden sekswerkers en niet-therapeutische massages bij vergetelheid niet opgenomen in het Ministerieel Besluit dd. 5.6.2020 houdende de wijziging van het ministerieel besluit van 23
maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken?
– Zo neen, wat is de motivering hiertoe?
– Zo ja, wordt de vergetelheid spoedig recht gezet?

In afwachting van uw spoedige berichten, teken ik met oprechte hoogachting,

Hilde Decleer.

___________________________________________________________________________

Gentpoortstraat 46 tel.: 050/34.01.74 -0496 397887 bank rek. BE22-6301 5289 9947
8000 Brugge fax: 050/34.48.88 rek.derden BE85 6301 5500 0706