Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Hot Marijke (Temptation), hierna “Hot Marijke” genoemd waarvan het adres: Postbus 33, 8300 Knokke-Heist, doet haar best om een kwaliteitsvolle service te bieden aan haar klanten. Hot Marijke apprecieert het vertrouwen dat u haar schenkt via de website www.hotmarijke.be (hierna “site” genoemd) en stelt alles in het werk om beter aan uw wensen te voldoen. Het is belangrijk dat u geïnformeerd bent over de verwachtingen van Hot Marijke en vice versa. Hieronder volgen de algemene voorwaarden die u toelaten zich te informeren of uw juridisch standpunt, telkens u onze site bezoekt en een film bekijkt of download.

Telkens u de website bezoekt, gaat u akkoord met de naleving van de algemene voorwaarden die hierna volgen. Deze voorwaarden bestemmen de relatie tussen Hot Marijke en haar klanten wanneer er een film bekeken of gedownload wordt, zelfs indien deze opdracht niet schriftelijk geschiedt. Hot Marijke zal geen rekening houden met algemene voorwaarden uitgaande van de klant, tenzij er voorafgaand schriftelijk akkoord werd verkregen.

Wij behouden het recht om af en toe, en dit met voorafgaande verwittiging, onze algemene voorwaarden aan te passen. De voorwaarden zijn van toepassing wanneer u onze website bezoekt en wanneer u gebruikt maakt van onze producten en/of diensten. De versie die u te zien krijgt wanneer u naar onze website gaat is de up to date versie en u gaat stilzwijgend akkoord met elke verandering die aan de algemene voorwaarden werden aangebracht alsook verplicht u zich ze na te leven.

Artikel 1 – Betreft de films die Hot Marijke via hotmarijke.be aanbiedt.

De films, die bekeken of gedownload kunnen worden via hotmarijke.be, worden zo accuraat mogelijk beschreven. De prijzen die op u op de site terugvindt, zijn geldig voor de dag dat u de site bezoekt. De prijzen zijn BTW inclusief. Hotmarijke.be is vanuit elk land beschikbaar met uitzondering van die landen waar de wetgeving dit zou verbieden.

Artikel 2 – Het afsluiten van het contract met Hot Marijke

U sluit een contract af met Hot Marijke vanaf het moment dat de aanmaak van uw account wordt bevestigd. Er wordt u geen verplichting opgelegd tot een minimum hoeveelheid aangekochte minuten noch dienen de door u aangekochte minuten binnen bepaalde tijdsduur dienen te worden opgebruikt.

Om klant te worden van Hot Marijke of om gebruik te maken van al onze diensten en producten moet u minimum:
• 18 jaar oud zijn, personen jonger dan 18 jaar krijgen geen toegang tot onze website. (in landen waar de wetgeving dit zou vereisen wordt de minimum leeftijd opgetrokken tot 21 jaar).
• Akkoord gaan met het geven van de nodige persoonlijke gegevens inclusief mailadres.
Door zich in te schrijven, verklaart u handelsbekwaam te zijn.

Artikel 3 – Intellectueel eigendomsrecht – beperkingen

U erkent dat alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten toebehoren aan Hot Marijke. Om deze rechten extra te beschermen, gebruiken wij een technologie tijdens het streamen die informatie digitaal beschermt.
U gaat er dus mee akkoord:
• Om alleen films te streamen voor een privé, persoonlijk gebruik (en niet voor een rechtstreeks of onrechtstreeks commercieel gebruik); of
• Dat noch u noch derden op éénder welke wijze de films kopieert, uitleent, distribueert, uitzendt, reproduceert; of
• Dat noch u noch derden op eerder welke manier bijv. veranderingen, aanpassingen, weglatingen enz. aanbrengt of vervalsingen uitvoert aan de veiligheid, encripties of andere

Artikel 4 – Betalingen

4.1 Streaming
U betaalt de prijs voor de hoeveelheid minuten die u wenst aan te kopen zoals aangegeven op de site.
Na betaling, met icepay, worden de minuten aan uw account toegevoegd voor onbepaalde duur.
U bent steeds vrij bijkomende minuten aan te kopen, doch ongebruikte minuten worden niet terugbetaald.

4.2 Downloaden en/of aankoop van DVD’s
U betaalt de aangegeven prijs voor de film hetwelk u wenst aan te kopen.
De wijze van levering wordt verder uiteengezet.

4.3 Skype-sessie
Bij een virtuele bestelling (Skype-sessie) verbindt u zich ertoe om deze te doen doorgaan binnen de maand na bestelling. Indien dit niet is gebeurd, vervalt deze bestelling en wordt het bedrag aanzien als een donatie. Dat is ook het geval indien u verzoekt om de sessie te annuleren, eender om welke reden. Tevens is een Skype-sessie ondeelbaar: zodra deze stopt vervallen de eventuele overgebleven minuten. Ook is het een verplichting dat u een cam heeft en gebruikt (beeld én geluid). Dit om te voorkomen dat meerdere personen de Skype-sessie kunnen volgen, terwijl de bedoeling – zonder uitzondering – een 1 – 1 interactie is. Indien u niet voldoet aan voorgaande stipulaties, heeft u in al deze gevallen geen enkel recht op een terugbetaling of vergoeding.

4.4 Online Reservation
U vult het formulier volledig in naargelang uw wensen en regelt het totaalbedrag via het betaalsysteem. Bij ontvangst contacteer ik u per mail om verder af te spreken.
Zeer belangrijk! Ik spreek enkel af met deftige Nederlandssprekende meerderjarige blanke personen, dus geen mensen van vreemde origine. Noteer dat uw ingevulde wensen bindend zijn en achteraf niet meer te wijzigen, zelfs niet gedeeltelijk. Bij een reservatie (date) verbindt u zich ertoe om deze te doen doorgaan binnen de maand na uw bestelling. U kan en mag enkel voor uzelf reserveren, dit omwille van privacy en veiligheidsredenen. Indien niet volledig voldaan wordt aan alle voorgaande bepalingen, vervalt uw bestelling en heeft u geen enkel recht op een terugbetaling of vergoeding: het bedrag wordt dan aanzien als een donatie.

4.5 Headerbanners
Hot Marijke verkoopt headerbanners op haar site ter waarde van 300 euro (ex BTW) voor 3 maanden of 1.000 euro (ex BTW) voor 1 jaar. Hiervoor wordt een factuur opgemaakt. NA betaling van deze factuur zal de periode ingaan en zal de banner onafgebroken zichtbaar zijn op elke pagina van haar site tot het einde van de overeenkomst.
Hot Marijke behoudt zich het recht voor om bepaalde sites (naar eigen inzicht) te weigeren zonder verdere verklaringen of vergoeding.
Het is aan de klant om VOORAF duidelijk te vragen of Hot Marijke akkoord is om voor die bepaalde site reclame te laten maken via haar kanalen.

Artikel 5 – Uitsluiting herroepingsrecht

Hiermede verklaart u, gezien betrekking hebbende op aankopen waarvan de uitvoering onmiddellijk van kracht gaat, uw herroepingsrecht te verliezen.

Artikel 6 – Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3. De ondernemer zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7 – Overmacht

Hot Marijke is niet verantwoordelijk voor een vertraging of nalatigheid in de uitvoering van het contract wanneer deze het gevolg zijn van gebeurtenissen of omstandigheden onafhankelijk van haar wil zoals, maar niet beperkt tot, oorlog, mobilisatie, embargo, rebellie, revolutie, burgeroorlog, natuurramp of staking. De partijen komen overeen dat een virus of andere fouten die voortvloeien uit een illegale toegang tot de website, worden beschouwd als gevallen van overmacht.

Artikel 8 – Verantwoordelijkheidsbeperking

Hot Marijke garandeert niet dat de site ononderbroken werkt. Hot Marijke is niet verantwoordelijk voor slechte of problematische connecties, noch voor fouten in de totstandbrenging van de verbinding. Hot Marijke is niet verantwoordelijk voor ongelukken, of het verlies, of de beschadiging van de computers van de klanten.

Hot Marijke behoudt zich het recht voor om wijzigingen, correcties en/of verbeteringen aan te brengen aan de website en zijn inhoud. Hot Marijke kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eender welke, rechtstreekse of onrechtstreekse, schade die voortvloeit uit het gebruik van haar site.

Artikel 9 – Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 10 – Wet van toepassing en bevoegde rechtsspraak

De Belgische wet is van toepassing.
Enkel de rechtbanken van het juridisch arrondissement van Brugge zijn bevoegd.

Artikel 11 – Bescherming van de persoonlijke gegevens

Hot Marijke respecteert de privésfeer van zijn gebruikers, meer specifiek de bescherming van de privésfeer, conform de wet van 8 december 1992. Wanneer de klant persoonlijke gegevens doorgeeft aan Hot Marijke, gaat hij/zij akkoord dat deze gebruikt worden voor :
– Het opstellen van een contract;
– Het beheer van een klantenbestand:
– Informatie te verstrekken over producten en diensten;
– Marketingdoeleinden.

Deze gegevens mogen worden ingekeken door het personeel van Hot Marijke en doorgegeven aan derden voor marketingdoeleinden. De klant mag zijn persoonlijke gegevens raadplegen en eisen dat er correcties worden gemaakt. Hij/zij mag het gebruik van deze gegevens voor marketingdoeleinden op aanvraag en zonder kosten weigeren.

De klant aanvaardt dat Hot Marijke kennis heeft van paswoorden die gebruikt worden om toegelaten te worden tot de site.